Siekdami užtikrinti kuo tvaresnį ir našesnį surinktų naudoto kepimo aliejaus atliekų apdorojimą ir panaudojimą, turime gamybos procesą, kuriame iš surinkto naudoto kepimo aliejaus paruošiamas maksimalus žaliavos kiekis biodyzelino gamybai, o gamybos metu susidariusios atliekos panaudojamos biodujų gamybai.

Nuo 2012 m. UAB „Biomotorai“ yra sertifikuotas tvarios biomasės surinkimo, apdorojimo ir tiekimo taškas pagal Atsinaujinančių išteklių direktyvą. Pagal Tarptautinę tvarumo ir anglies dioksido sertifikavimo sistemą (ISCC) kas metus atliekamas auditas, kurio metu tikrinama, ar:

 • Mūsų surenkamų atliekų tiekimo grandinė yra aiški ir atsekama nuo atliekų susidarymo taško, t.y. konkrečios kavinės, restorano, greito maisto užkandinės ir pan.,
 • Kiekvieną atliekų surinkimą patvirtina dokumentai.

Kiekvienas klientas, bendradarbiaujantis su mumis, yra tvariai ir atsakingai veikiantis verslas, kuriam rūpi aplinkos ir visuomenės gerovė.

Ragindami atskirai kaupti naudoto kepimo aliejaus atliekas, padedame užtikrinti, kad atliekos:

 • Nebus tiesiog išpilamos į aplinką, neužterš vandens telkinių ir neturės neigiamo poveikio ekosistemoms;
 • Nebus išpilamos į kanalizaciją ir vamzdynuose nesusidarys riebalų kamščiai. Taip galima išvengti ženklių kanalizacijos sistemos valymo ir priežiūros išlaidų;
 • Neapkraus nuotekų valymo įrenginių, todėl nebus trikdomas įprastas nuotekų valymo procesas ir nedidės išlaidos šių įrenginių priežiūrai bei remontui;
 • Nebus deginamos ir į orą nepateks kenksmingi teršalai, tarp kurių – ir kietosios dalelės bei šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

Siekdami kurti saugią aplinką ateities kartoms, mes padedame užtikrinti, kad surinktos atliekos:

 • Bus panaudotos kaip žaliava pažangiųjų biodegalų gamybai;
 • Bus panaudotos kaip žaliava taupant gamtos išteklius ir iškastinį kurą (naftą);
 • Kiekviename litre degalinėje pilamo dyzelino yra tam tikra procentinė dalis biodyzelino (LT – 7.2, EE – 7.5, LV – 6.5).

Sertifikatai ir leidimai

 • EU ISCC sertifikatas
 • Taršos leidimas
 • Veterinarinis patvirtinimas